Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen die betrekking heeft op door Mode Op Maat gevestigd te Breda, KvK-nummer 20071668, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in samenwerking met de algemene voorwaarden van uw Modevakschool.

Artikel 2 Inschrijven opleiding

 1. Een cursist/student dient zich eenmalig in te schrijven voor de gehele opleiding.
 2. De Modevakschool draagt de verantwoordelijkheid om iedere student/cursist in te schrijven conform het inschrijfformulier van Mode Op Maat.
 3. Het originele inschrijfformulier samen met het verschuldigde inschrijfgeld dienen te worden opgestuurd naar Mode Op Maat, waarna de student/cursist zijn/haar studenten-/cursusnummer ontvangt.
 4. Vanaf het moment van ontvangst van het inschrijfformulier en het verschuldigde inschrijfgeld is de student/cursist ingeschreven voor de opleiding en kan hij/zij deelnemen aan de opleiding.

Artikel 3 Bedenktijd en tussentijdse beëindiging     

 1. Binnen 14 dagen na inschrijving kan de inschrijving zonder opgaaf van redenen schriftelijk worden beëindigd. Als binnen de bedenktijd betalingen zijn verricht worden deze binnen veertien dagen teruggestort.
 2. Als de annulering plaatsvindt binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus/opleiding is de leerling/cursist verplicht tot de betaling van het inschrijfgeld en is restitutie van reeds betaald inschrijfgeld niet mogelijk.

Artikel 4 Bestellen lesmappen

 1. Voor de opleiding/cursus waarvoor men zich inschrijft ontvangt men lesmateriaal in de vorm van een map, gevuld met 50 stuks showtassen, 25 stuks ruit- en overtrekpapier.
  Voor de opleiding hautecouture/fijne kneepjes mappen geldt dat ook stoffen en fournituren inbegrepen zijn, bij de aanschaf van het lesmateriaal voor deze opleiding.

Artikel 5 Examen

 1. Een student/cursist dient een schriftelijke aanvraag in te dienen voor de deelname aan een examen. Het examen vindt eenmaal per jaar plaats in mei te Breda.
 2. Het formulier voor de aanvraag voor de deelname aan een examen wordt verstrekt door de Modevakschool.  
 3. De aanvraag en betaling dient uiterlijk drie weken voor aanvang van het examen in het bezit te zijn van Mode Op Maat.
 4. Indien er binnen de genoemde termijn geen aanvraag of betaling is ontvangen kan er geen

examen worden gedaan.

Artikel 6 Betaling, rente en kosten

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk   andere afspraken gemaakt hebben of op de factuur een andere betaaltermijn is vermeld.   
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Mode Op Maat opgenomen bankrekeningnummer.
 3. Betaalt Koper niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Mode Op Maat gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Indien de Koper in gebreke blijft is Mode Op Maat gerechtigd tot uitstel van levering.

Artikel 7 Prijzen

 1. De prijzen voor de opleiding/cursus zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil zoals vermeld op de website.
 2. De prijzen zijn inclusief btw.  
 3. De gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 8 Wijzigingen en voorbehoud

 1. Mode Op Maat behoudt het recht om gedurende de opleiding/cursus wijzigingen aan te brengen.
 2. Op alle door Mode Op Maat verstrekte lesmaterialen zijn alle rechten aan Mode Op Maat voorbehouden. De inhoud van de lesmaterialen mogen nimmer gekopieerd of op enige andere wijze vermenigvuldigd c.q. aan derden overgedragen worden of openbaar worden gemaakt, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De bij Koper aanwezige geleverde producten blijven eigendom van Mode Op Maat totdat Koper de gehele prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Mode Op Maat zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Mode Op Maat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet aanvangen van de lessen.
 2. Mode Op Maat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een niet of niet tijdige inschrijving van de opleiding en/of het examen.
 3. De algemene voorwaarden zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld. Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er schrijffouten in staan. Voor dergelijke fouten aanvaardt Mode Op Maat geen aansprakelijkheid.

Artikel 11 Ontbinding en beëindiging

 1. De Koper wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede de Koper niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 2. In geval van verzuim is Mode op Maat gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Mode Op Maat verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 12 Overmacht

 1. Mode Op Maat is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Mode Op Maat opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van verplichtingen door Mode Op Maat niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Mode Op Maat zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Mode Op Maat als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden.
 3. Indien Mode Op Maat bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Klachten over Mode Op Maat of een aangesloten modevakschool kunnen schriftelijk of via het contactforumlier worden ingediend bij Mode Op Maat.
  De klachten kunnen gestuurd worden naar:

Mode Op Maat

p/a/ Keislagen 11

4823 KN Breda

Binnen veertien dagen ontvangt u een schriftelijke reactie over de afhandeling van de klacht.
Het streven is om de klachten binnen vier weken af te handelen.

Artikel 14 Persoonsgegevens

Mode Op Maat verwijst naar haar privacy beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 2. Het Nederlandse recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

 

 

 • 1
 • 4
 • 6
 • 8
 • 9
 • 12

 

Mode Op Maat
lid van de branceverenigingp.a. 't Blok 86
4823 JB  Breda NL  

m. 06-50251213
k.v.k. 20071668

 

 

 

 

K.v.K: 20071668 

BTW:139950138B02 
BANK: NL13 KNAB 0259 6985 47
t.n.v. J J Dieterman