Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden 'Mode op Maat' zijn van toepassing in samenwerking met uw Modevakschool (zie deelnemende vakscholen).

1. Een student/cursist schrijft zich eenmalig in voor de gehele opleiding.
De kosten hiervan zijn € 30,00 en dienen tijdens de inschrijfprocedure te worden voldaan.

2. Voor de opleiding/cursus waar men zich voor heeft ingeschreven ontvangt men lesmateriaal in de vorm van een map, gevuld met showtassen, ruit- en overtrekpapier evenals stoffen en fournituren.
3. Uw Modevakschool draagt de verantwoording om iedere student/cursist bij 
'Mode op Maat' in te schrijven conform de informatie zoals ingevuld op het 
hiervoor bestemde inschrijfformulier.
Het originele formulier samen met het verschuldigde inschrijfgeld wordt opgestuurd naar
 'Mode op Maat' waarna de student/cursist zijn/haar studenten/cursisten nummer ontvangt.

4. Een student/cursist schrijft zich per cursus map in.
5. Restitutie op al betaalde of nog te betalen lesgelden, wordt niet verleend.

6. 'Mode op Maat' kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet aanvangen van de lessen.


7. Op alle door 'Mode op Maat' aan een student/cursist verstrekte lesmaterialen, alsook op alle
 aanwezige lesmaterialen, zijn alle rechten aan 'Mode op Maat' voorbehouden en deze mogen
 nimmer worden gekopieerd of op enige andere wijze vermenigvuldigd c.q. aan derde worden
 overgedragen of openbaar worden gemaakt, tenzij hier schriftelijk toestemming voor verleend is.


8. 'Mode op Maat' behoudt altijd het recht voor om gedurende de duur van de opleiding/cursus wijzigingen aan te 
brengen m.b.t. kleur, samenstelling, indeling, et cetera.

9. Een student/cursist kan (afhankelijk van de gevolgde opleiding/cursus), een schriftelijke aanvraag indienen 
voor deelname aan een examen (deelcertificaat/diploma).
Uw aanvraag en betaling van de examengelden dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van het examen in het bezit te zijn 
van Mode op Maat te Breda.

10. Indien een student/cursist in gebreke blijft m.b.t. het betalen van de kosten voor opleiding/cursus en/of andere gelden, wordt het 
incasso uit handen gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. 
Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de student/cursist.

11. Alle punten waar deze overeenkomst niet in voorziet beslist het Nederlands recht.

Mode op Maat te Breda

.

  • 1
  • 4
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12

 

Mode Op Maat
lid van de branceverenigingp.a. Keislagen 11
4823 KN  Breda NL  
t. 076-5439769
m. 06-21556355
k.v.k. 20071668

 

 

 

 

K.v.K: 20071668 

BTW:139950138B02 
BANK: NL79ABNA0479373817 
t.n.v. M.J.L. van den Elshout